Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělení souhlasu:

1.1 Uzavřením smlouvy Subjekt údajů uděluje tímto servisní společnosti:  Contact:  ClassicAircraft, Marek Vala Včelín 168 768 21 Kvasice IČ: 63392968 , DIČ: CZ7002184156, tel.: +420 602 779 356,  Email: faamechanic@email.cz, web: http://classicaircraft.cz jakožto Správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

1.2 Společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”) a zákona 110/2019 o zpracování osobních údajů. 

1.3 Společnost je provozovatelem webových stránek na adrese uvedené v záhlaví (dále jen "Portál"), prostřednictvím kterých poskytuje své zboží. Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Portálu společnosti. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti.

1.4 Společnost může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Portálu a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.

1.5 Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je obchodní společnost jmenovaná výše v záhlaví.

1.6 Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

1.7 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.8 Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.9 V případě používání Portálu, a to i bez registrace, zaznamená společnost Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a stránky, které jste si na Portálu prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování a k prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.

2. Osobní údaje

Osobní údaje, které budou zpracovány: a) jméno a příjmení b) poštovní adresa c) emailová adresa d) telefonický kontakt

3. Účelem zpracování osobních údajů

3.1 Prodej zboží v eshopu na webové adrese uvedené v záhlaví, převoz zboží a provedení servisu. 

3.2 Zasílání obchodních sdělení Kupujícímu ze strany Prodávajícího

3.3 Předsmluvní jednání

3.4 Vyhodnocování a analýze trhu, zákazníků, produktů a služeb

4. Zpracovávání osobních údajů pro plnění smlouvy

4.1 V případě Subjektu údajů jakožto zákazníka jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti plnit. 

5. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám 

5.1 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • a) dodavatelé, poradci, přepravci a jiní poskytovatelé služeb, kteří se podílející se na prodeji a dodání zboží, vyřizování reklamací a realizaci plateb
 • b) spřízněné společnosti – společnosti, které jsou vlastněné nebo řízené společností
 • c) obchodní partneři – důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách, tam, kde Subjekt údajů poskytl samostatný souhlas.
 • d) vymáhání práva – pří výzvě ze strany státních orgánů, nebo při ochraně zákazníků

5.2 Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5.3 Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje Prodávajícímu dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 5 let, nejpozději na  dobu poskytování reklamace  a nebo do odvolání souhlasu Kupujícím.

5.5 V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace.

5.6 Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

6. Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 7. Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

7.1 Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
7.2 Subjekt údajů s uvedeným zpracováním uděluje svůj výslovný souhlas.
7.3 Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
7.4 Prodávající provádí veškerá účelná fyzická a technická opatření, aby zabezpečil informace shromažďované ve spojení s prodejem zboží v jeho eshopu.
7.5 Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 1. osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 2. důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je krom shora uvedeného zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné
 3. při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení
 5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

 7.2 Subjekt údajů má právo 

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);
 2. právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že společnost zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje);
 3. právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů);
 5. právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány); Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.
 6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (společnost je povinna prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami);
 7. právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba);
 8. právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů; 
 9. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).

Kam se můžete obrátit

Servis, prodej zboží 

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování vyřízení a dodávka objednávky
Doba zpracování 10 let
Příjemci dopravce

ředávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochany osobních údajů proběhla dne6.1.2020

ClassicAircraft.cz 

Novinky